Liên kết website


KHIẾU NẠI VI PHẠM
1. Thông tin về người khiếu nại
Họ và tên
Giới tính
Ngày sinh
Địa chỉ
Số CMTND:
Điện thoại :
Email :
2. Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh bị khiếu nại
Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận
Doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận
3. Nội dung khiếu nại
Tài liệu gửi kèm(1) :
Tài liệu gửi kèm (2) :
Tài liệu gửi kèm (3) :
(Dung lượng tối đa tổng 3 file đính kèm hỏ hơn 10MB)
Tôi cam đoan những thông tin, tài liệu được nêu ra trong Đơn khiếu nại là trung thực, cẩn thận và chính xác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Mã xác nhận
  Bạn có thể gửi khiếu nại qua email:
Đề nghị gửi tới địa chỉ qlct@moit.gov.vn
Mẫu đơn khiếu nại (Đơn yêu cầu)