Liên kết website

Tình hình đáp ứng các điều kiện hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 18-12-2018

Tình hình đáp ứng các điều kiện hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 12 tháng 03 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có thời hạn 09 tháng kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018 để đáp ứng các điều kiện tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Tính đến nay, đã có 24/30 doanh nghiệp hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp để cập nhật các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. 06/20 doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ bao gồm:

-  Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam;

- Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt;

- Công ty TNHH Morinda Việt Nam;

- Công ty TNHH Homeway Việt Nam;

- Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế Mưa;

- Công ty Cổ phần Truyền Thông Y Dược.

Vừa qua, Cục CT&BVNTD có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP báo cáo về tình hình thực chuẩn bị các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Theo báo cáo của 18/30 doanh nghiệp:

- Có 03/18 doanh nghiệp báo cáo chưa hoàn thành điều kiện về ký quỹ (Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Sen Việt Group; Công ty TNHH Tam Sinh Yotofo Việt Nam; Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam);

- Có 07/18 doanh nghiệp báo cáo chưa hoàn thành điều kiện về hệ thống công nghệ thông tin quản lý người tham gia bán hàng đa cấp (Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Sen Việt Group; Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế Mưa; Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi; Công ty TNHH Homeway Việt Nam; Công ty TNHH Morinda Việt Nam; Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam; ông ty TNHH Tam Sinh Yotofo Việt Nam).

- Có 02/18 doanh nghiệp báo cáo chưa hoàn thành điều kiện về trang thông tin điện tử (Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Sen Việt Group; Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam);

- Có 02/18 doanh nghiệp báo cáo chưa hoàn thành điều kiện về hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp (Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam).

Sau ngày 01 tháng 02 năm 2019, các doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện sẽ bị xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Cục CT&BVNTD trân trọng thông báo./.

 

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày