Liên kết website

Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 17-05-2018

Công bố Báo cáo thường niên năm 2017 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Với mục đích tổng hợp và ghi nhận các kết quả đã đạt được trong năm 2017, xây dựng phương hướng và kế hoạch hoạt động cho năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã hoàn thiện “Báo cáo thường niên năm 2017” được công bố hàng năm như là một tài liệu tham khảo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm.

 Tải lại liệu tại đây

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày